Forskning och ansökan

Presentation av forskningsstöd från
Dr Per Håkanssons stiftelse år 2024.

Dr Per Håkanssons stiftelse har sedan 1920 delat ut stipendier och anslag till vetenskaplig forskning inom ämnesområdena medicinsk kemi, fysiologi och livsmedelskemi.

2024 års forskningsstöd, på 4.350 000 kronor delas ut till yngre forskare vid svenska universitet.

Varje anslag/stipendium har tidigare år legat mellan 300.000-600.000 kronor. Projekt kan rekommenderas för tvååriga anslag.

Anslagen utbetalas till respektive universitet/institution enligt sedvanliga regler. Personliga post-doktorala utbildningsbidrag kan emellertid ges direkt till den person det avser.

Information om ansökan

Dr P Håkanssons forskningsstöd ges till unga forskare vid svenska universitet som utmärker sig inom områdena fysiologi, medicinsk kemi och livsmedelskemi (functional food).
Nedan – information om ansökan samt elektronisk ansökningsblankett för 2024. 

Information on the application process – English version

Ansökan

Ansökan till anslagen skall göras på elektronisk blankett (fylls i på svenska via länken nedan) och vara stiftelsen tillhanda senast den 29 februari 2024.
Urvalskriterierna/förutsättningarna för anslagen är följande:

Forskningsstöd ges till disputerade forskare i tidig karriär som enligt Stiftelsens regler måste vara verksamma med inriktning mot livsmedel och hälsa. I förekommande fall kan stödet helt eller delvis ges som postdoktoralt utbildningsstipendium med bidrag till kostnader för värdinstitutionen. Etablerade forskare (exempelvis innehavare av tjänster som professor, universitetslektor, forskare vid vetenskapligt råd) prioriteras inte i jämförelse med icke-etablerade forskare.

Forskningsstöden ges företrädesvis till forskare, som redovisar forskningsprojekt som bedöms vara av betydelse för de stora folksjukdomarna. Högst prioritet ges för projekt inom områden där kosten/födan är av betydelse för prevention och/eller behandling.

Avgränsade projekt, för vilkas genomförande erhållandet av forskningsstöden är av stor betydelse, ges särskild prioritet.

I enlighet med intentionerna i Stiftelsens ändamålsbestämmelser skall forskningsstöden som beviljas i möjligaste mån främja forskning. Därför skall vid ansökan om bidrag uppgift lämnas om ”overheadkostnader” inklusive hyror.

Information om ansökningsförfarande

Ansökan behöver inte fyllas i på en gång. När du påbörjat ansökan kommer du att få e-post med en klickbar länk, så att du kan fortsätta att fylla i ansökan vid ett senare tillfälle.

I ansökan skall ingå forskningsprogram, max 2 sidor, kortfattat CV max 1 sida, budget för projektet (stående format) och totalt tillgängliga medel max 1 sida samt populärbeskrivning, max 0,5 sida. Dessa bilagor kan även skrivas på engelska. Det är lämpligt att ha förberett dessa sidor i en separat fil innan ansökan påbörjas.

I ansökan behövs uppgifter om hur eventuellt anslag skall betalas ut, det vill säga Universitets-/Högskolans konto, kostnadsställe etc. eller privat konto om ansökan avser stipendium.

Anslagen kommer att delas ut vid en högtidlig ceremoni i Eslöv i september/oktober månad 2024. Personlig närvaro förväntas vid detta tillfälle.

Ansökningarna kommer att granskas av Stiftelsens Vetenskapliga råd. Besked kommer att lämnas i slutet av maj 2024 på Stiftelsens hemsida. Redovisning av forskningsstödet ska ske genom en kort populärvetenskaplig redovisning (1-2 A4 sidor) av projektets genomförande vilket skall inges till Stiftelsen senast 1 år efter mottagandet av forskningsstödet.

Eslöv i november 2023
Vetenskapliga Rådet vid Dr Per Håkanssons stiftelse

Behandling av personuppgifter
Stiftelsen behandlar dina personuppgifter för att kunna ta emot och bedöma din ansökan samt, vid godkännande, utbetala stipendium. Stiftelsen delar inte dina personuppgifter med andra externa parter än de som behandlar ansökningarna och eventuella underleverantörer av administrativa tjänster. Du har rätt att få tillgång till dina uppgifter, att få dem rättade eller i vissa fall raderade. Du har också rätt att begränsa eller motsätta dig viss behandling av dina personuppgifter samt att få en kopia av dina uppgifter. Kontakta kb@hakanssonsstiftelse.se. Här kan du läsa Stiftelsens dataskyddspolicy (den öppnas i en ny flik i din webbläsare).